» Home » Info » Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym fotoboard.com.pl dostępnym na stronie: fotoboard.com.pl (dalej: „Strona Internetowa Sklepu”);
2. Właścicielem Sklepu Internetowego fotoboard.com.pl jest:
Agencja Reklamowa CONTACT (dalej „Sprzedawca”)
ul. Mikołaja Firleja 27
82-300 Elbląg
NIP 578-194-99-82
NIP UE PL5781949982
Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego [email protected]

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego fotoboard.com.pl.
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego fotoboard.com.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.
3. W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy;
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Wymagania techniczne.
1. Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego, które powinien spełniać Klient:
a) Posiadanie aktywnego połączenia z sieci Internet;
b) Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;
2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zamówienia
1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym fotoboard.com.pl w imieniu własnym, jako Konsument.
2. Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym fotoboard.com.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.
3. Koszty Dostawy każdorazowo dodawane są do wartości Zamówienia i zależne są od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta.
5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym fotoboard.com.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór odpowiedniego polecenia pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu odpowiedni przycisk . Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
7. W toku składania Zamówienia Klient określa czy składa Zamówienie celem zawarcia Umowy sprzedaży w swoim imieniu, jako Konsument . Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo Fakturę VAT.
8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia
9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie momentem zawarcia Umowy sprzedaży.
10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:
a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Produktu zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelew zwykły – tradycyjny przelew na konto Sprzedawcy podane po złożeniu zamówienia;
b) e-przelew przez system płatności PayU,
Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu obsługującego płatności o dokonaniu płatności za zamówione Produkty.

Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub anulowanie Zamówienia przez Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów , w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Dostawa.
1. Sklep Internetowy fotoboard.com.pl realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia zagraniczne będą realizowane na podstawie indywidualnej umowy.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Kuriera, na adres wskazany w formularzu zamówienia w terminie do 10 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Sklepu Internetowego fotoboard.com.pl lub telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu fotoboard.com.pl.
4. W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Kuriera.
6. Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta.
1. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni (180 dni dla Klientów posiadających konto w serwisie Fotoboard.com.pl) od dnia Dostawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres [email protected] Oświadczenie może również zostać przesłane na adres pocztowy wskazany na wstępie niniejszego regulaminu.
2. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w porozumieniu i uzgodnieniu z Klientem.
11. Klientowi, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących wypadkach:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c) w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Uprawnienia Konsumentów z tytułu Rękojmi.
1. Sprzedawca zapewnienia Dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Produkt ma wadę Klient, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
6. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy.
7. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu.
8. W wypadku Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy i koszt odesłania Produktu do Klienta.
9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

Gwarancja

Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

Odpowiedzialność
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
Fotoboard.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Fotoboard.com.pl;
b) Tolerancja błędu wycięcia wydrukowanych plików do formatu może wynieść do 3mm.
c) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
d) Do wad technicznych produktów nie zaliczają się różnice kolorystyczne wydruków, z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe.
e) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
f) Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Fotoboard.com.pl, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;
g) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
h) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a systemem payu.pl
i) Fotoboard.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (protokołu uszkodzenia przesyłki sporządzony przez kuriera).

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych.
1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane dane osobowe Klienta i Przedsiębiorców.
4. Administratorem danych dla Danych Osobowych jest Agencja Reklamowa CONTACT
ul. Mikołaja Firleja 27
82-300 Elbląg
NIP: 578-194-99-82
NIP UE: PL5781949982
Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe w celu realizacji Zamówienia Klienta oraz w celach technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą Konta Klienta oraz świadczenia na rzecz Klienta drogą elektroniczną usług bezpłatnych.
5. Administrator Danych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, Administrator Danych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
6. Klient i Przedsiębiorca mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do Rejestracji, założenia i Aktywacji Konta Klienta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym fotoboard.com.pl.
8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Postanowienia końcowe
1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca na żądanie prześle treść niniejszego Regulaminu Klientom zawierającym Umowę sprzedaży lub korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną. Treść zostanie przesłana na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny. Ponadto Sprzedawca informuje, że treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dnu od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 roku).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w zakresie obowiązującego prawa.
 

Google+
Facebook