Ochrona danych osobowych

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PAŃSTWA PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Szanowni Państwo!

 

W celu umożliwienia dostarczania Państwu jak najlepszej jakości usług, a także w celu prawidłowego i profesjonalnego wykonania dokonanego w Naszym serwisie zamówienia będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe takie jak: adres email, imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu. Są to dane, które podają Nam Państwo celem rejestracji Państwa konta w serwisie fotoboard.com.pl oraz dokonania zamówienia.

 

W przypadku zaznaczenia przez Państwa w formularzu zamówienia pola „Dane do faktury” danymi osobowymi przez nas przetwarzanymi będą również: nazwa firmy, numer NIP oraz adres siedziby firmy.

 

Zapewniamy, że przekazane Nam dane osobowe są u Nas bezpieczne. Informujemy zarazem, iż od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązywać zaczyna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Tą drogą informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa  danych osobowych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziecie Państwo informacje w tym przedmiocie. Chcemy pomóc zapewnić Państwu prawo do ochrony danych osobowych.

 

Kto będzie administratorem Państwa danych osobowych oraz kto będzie je przetwarzał?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Agencja Reklamowa CONTACT Piotr Kaczyński, numer NIP: 5781919509, numer REGON: 170970442.

Nasze dane kontaktowe:
Agencja Reklamowa CONTACT Piotr Kaczyński
ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg
adres e- mail: [email protected], numer telefonu 55 621-21-21.

 

Informujemy, że mogą się Państwo z Nami kontaktować drogą elektroniczną, tradycyjną oraz telefonicznie. Wybór należy do Państwa.

 

Jakie dane osobowe będą przez Nas przetwarzane i w jakim celu?

Danymi osobowymi jakie będą przez Nas przetwarzane są Państwa: adres-email, imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu. Są to dane osobowe, które podają Nam Państwo w celu rejestracji konta w serwisie fotoboard.com.pl lub dokonania u Nas zamówienia (zawarcia z nami umowy).
Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celu:

  • wykonania łączącej Nas z Państwem umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie.
    Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO - , który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Wskazane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w czasie:

  • wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  • w czasie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania danych np. dane podatkowe,

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Podane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu:

  • dochodzenia roszczeń,
  • marketingu bezpośredniego.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Czy mają Państwo obowiązek podania Nam swoich danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne celem rejestracji Państwa konta w serwisie fotoboard.com.pl lub dokonania zamówienia za pośrednictwem Naszej witryny internetowej. Bez podania przedmiotowych danych osobowych nie będą mogli Państwo zarejestrować konta na Naszej witrynie internetowej, a w efekcie dokonać zamówienia towarów i usług za jej pośrednictwem.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą są przez Nas przetwarzane w celu prawidłowego i profesjonalnego wykonania złożonego przez Państwa, za pomocą Naszej witryny internetowej zamówienia lub w celu rejestracji konta w witrynie internetowej. Przedmiotowe dane niezbędne są m.in.
do wystawienia odpowiednich dokumentów wysyłkowych, zaadresowania przesyłki, kontaktu z Państwem oraz dokonania ewentualnych uzgodnień w związku z dokonanym
za pomocą konta zamówieniem – a więc całym procesem realizacji zamówienia.
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych obowiązującymi przepisami prawa oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez Nas realizowanych.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom (np. obsłudze księgowej), operatorom pocztowym i kurierskim, dostawcom usług IT, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

 

Jakie mają Państwo prawa w  stosunku do udostępnionych Nam danych osobowych?

Mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do podanych Nam danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas podanych Nam przez Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

 

Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Prawo to można wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

 

Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.
W przypadku nie korzystania z założonego konta przez dwa lata od jego założenia zostanie ono przez nas usunięte, a dane osobowe skasowane.

 

Facebook